Bài 7: Chỉ số RSI/Phân tích kỹ thuật Tradecoin

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN

1.RSI không áp dụng cho thị trường Sideway(đi ngang)

2.RSI >70 không mua nữa nhưng chờ điểm vào bán.

3.RSI < 30 không bán nữa nhưng chờ điểm vào mua.

4.RSI giúp bạn tránh mua đỉnh bán đáy.

5.RSI giúp bạn biết tăng mạnh, xả mạnh khi RSI hội tụ hay phân kỳ

6. RSI chỉ là một công cụ hỗ trợ cần kết hợp đồ thị nến, MA, MACD,… để sử dụng chính xác.

Trả lời