Bài 11: Sóng hồi Fibonacci

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN
  1. Sóng hồi FIbonacci

2. Tỷ lệ Fibonacci có ở mọi nơi trong tự nhiên

3. Cách vào lệnh sóng hồi

  • Xác định xu hướng.
  • Xác định điểm bắt đầu và kết thúc
  • Vẽ tỷ lệ Fibonacci theo công cụ: 0.236; 0.382;0.5;0.618;0.764
  • Chia tiền vào lệnh khi sóng hồi tới vị trí theo tỷ lệ Fibo. Ví dụ như hình trên Xu hướng BTC/USDT ngày 14/3/2020 đang trong xu hướng giảm. Vị trí bắt đầu giảm là 7k9 , điểm kết thúc là 3k6. Chúng ta có thể sell ở 4k6,5k2,5k7,6k3,7k

4. Tỷ lệ Fibonacci có thể dùng làm hỗ trợ và kháng cự

  • Tỷ lệ càng thấp thì hỗ trợ hay kháng cự càng yếu và ngược lại
  • Nếu vị trí hồi theo tỷ lệ Fibonacci trùng với vùng hỗ trợ hay kháng cự thì nó sẽ là vị trí hỗ trợ hay kháng cự rất mạnh

5. Cần chia tiền vào lệnh theo các vị trí tỷ lệ sóng hồi . Quản lý rủi ro thật tốt.

Trả lời