Bài 15: Mô hình vai đầu vai

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN

1.Mô hình vai đầu vai xảy ra ở cuối chu kỳ tăng hay giảm giá.

2.Để xác định mô hình vai đầu vai thuận(như hình vẽ):

  • Vẽ trendline
  • Xác định vai trái
  • Xác định đầu
  • Xác định điểm breakout phá trendline
  • Xác định vai phải: vị trí vai phải thường là điểm hồi về trendline hoặc bằng vai trái hoặc bằng điểm breakout
  • Xác định điểm vào lệnh là điểm dưới đường cổ nếu có vùng kháng cự thì càng tốt.

3. Mô hình vai đầu vai nghịch

Ngược lại vai đầu vai thuận.

Trả lời