Bài 18: Chỉ Số ADX,DMI(chỉ số trung bình xu hướng)/PTKT tradecoin

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN

1.Chỉ Số ADX là gì?

2. Cách tính DMI

3. ADX >25 thị trường có xu hướng. ADX <25 là sideway.

4.ADX cắt 25 là kết thúc xu hướng

5. Độ mạnh yếu của xu hướng . ADX >50 là xu hướng rất mạnh

6. Kết hợp ADX và DMI: Điều kiện ADX >25;

+DI cắt -DI đi lên là xu hướng tăng; +DI cắt -DI đi xuống là xu hướng giảm.

7. Giao dịch với ADX ,MDI.

Trả lời