Bài 19: Những mô hình giá đặc biệt

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN
  1. Những mô hình giá đặc biệt: AB=CD; BAT; 3 drivers, Butterfly;crab;5 drivers;shark;
BAT(con rơi giảm)
BAT(Con rơi tăng)
Butterfly (con bươm bướm)
Shark(cá Mập)
3 Drivers

2. Mô hình 2 đỉnh: sell khi điểm hỗ trợ bị phá vỡ(breakout). Ngược lại là mô hình 2 đáy.

3.Mô hình 3 đáy

Trả lời